Tårs kirke er sædvanligvis åben hverdage 8-15. For fremvisning kontakt kirketjener Ellen Christense tlf. 2171 8824

Stedet:OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Tårs sogn er på ca. 73 km2 og ligger midt i Vendsyssel. Kirken ligger  omtrent  midt i sognet ved et gammelt vejkryds, hvor vejen fra  Hjørring til  Sæby og  den gamle adelvej fra Aalborg mod Frederikshavn krydser hinanden. Her har sandsynligvis i før- kristen tid ligget  et  gudehov, viet til Thor. Sognets navn kunne tydes således, idet  stedet i 1264  nævnes Thorse, der kan udlægges som Thors vi, altså  Thors  helligdom.Oprindeligt tilhørte kirken Boller Hovedgård, men  omkring 1500  bliver den som en datterlod ved giftermål overdraget til  Hvidstedgård, der  beholdt  kirken indtil den blev selvejende omkring  1850.

Tårs kirkes historie:

Tårs kirke er bygget omkring år 1200. Måske er den påbegyndt i det sidste årti af 1100-tallet og fuldført med apsis, kor og skib omkring 1220. Man har til dato ikke fundet rester af nogen trækirke på stedet. Derfor må man gå ud fra, at man er gået over fra nordisk gudetro til kristendommen uden overgangsperiode. Tårnet (som senere er revet ned) er kommet til i en senere periode omkring år 1300.

Kirken:

Kirken består af romansk apsis, kor og skib, underdelen af et gotisk tårn og et gotisk våbenhus på nordsiden. Den romanske del af kirken er opført af granitkvadre og karnisprofileret sokkel, men kvadermurværket er i tidens løb stærkt omsat med rigelig anvendelse af tegl. Syddøren, der har befundet sig omtrent overfor norddøren, er tilmuret. Under restaureringen i 1994 fremdroges rester af et romansk  vindue af træ, indmuret i nordvæggen. Det er restaureret af Nationalmuseet og er ophængt i våbenhuset. Apsis, kor og skib er blytækkede, underdelen til det nedbrudte tårn er belagt med teglsten.

I årene 1990-94 blev alle kirkens udvendige vægge restaureret med nyt mørtel, og de indvendige fik al gammel kalk skrabet af, hvorefter de igen blev kalket. Under denne restaurering fandtes en del ”glemte” kalkmalerier, grave o.a. Der omflyttedes også en del inventar m. m. Kor og skib har bjælkelofter. I forbindelse med restaureringen nymaledes lofterne og stolestaderne. Lofterne blev malet bordeaux og bænkene mørk gule.  Farverne er udvalgt af maleren Poul Winther, Skagen.

Kalkmalerier.

Indvendig har kirkens vægge flere steder været smykket med frescomalerier. Det fornemste er maleriet i den nordlige halvdel af apsisbuen. Der ses et maleri forestillende Johannes Evangelisten, Johannes Døberen og Jomfru Maria, dette henføres til den romanske periode omkring 1250. Desværre har kirken omkring 1550 været udsat for det uheld, at apsiskuppelen styrtede ned, og kun de nu bevarede malerier er blevet tilbage.

Kirkens inventar:

P1000784

Altertavlener fra renæssancen i begyndelsen af 1600-tallet. Dener i 1747  restaureret (stafferet) af Chr. Ostenfeldt i Sæby på bekostning af Peder Munk,  Hvidstedgård.  Tavlemalerierne forestiller korsfæstelsen, opstandelsen og  himmelfarten. Teksterne  ved siderne af malerierne er nadverindstiftelsesordene og  nedenunder billederne er  Fadervor. Bag alteret er et ludbehandlet skab tegnet af  arkitekt Leopold Teschl,  Frederikshavn, til   opbevaring af messetøj m.m. På  alterbordet står to alterstager af  messing fra 1588, skænket af Jens Klausen Dyre  og Karen Stygge, Boller Hovedgård.  Under alteret findes et gravkammer, hvori  sognepræst Erich Jessen Trap er   begravet  i 1804

Altergulvtæppet er i 1976 tegnet af kunstneren Kaj Nørkjær og syet i korssting af en lang række lokale personer, der er en mængde symbolik i dette tæppe.

Døbefontener det ældste inventar i kirken. Den hører til de romanske granitfonte med oprindeligt afløb i et hul i bunden af karret. Dåbsfadet er af messing, og billedet i bunden af det forestiller syndefaldet. Det er sandsynligvis fremstillet i Nederlandene og kommet hertil i midten af 1600-tallet. I 1996 er kirken blevet forsynet med en ny dåbskande udført af gørtler Jesper Christensen, Hjørring.

Fire lysekroner hænger over midtergangen, den største og ældste er skænket af Peder Munk og Anne Marie Riber fra Hvidstedgård. De tre øvrige er fra 1911 og bærer inskriptioner hentet fra salmebogen hentydende til kirkens højtider. Væglampetterne er nye, fremstillet af gørtler Jesper Christensen, Hjørring, og opsat i 1994.

deaa53659a

Prædikestolen er omtrent fra samme tid som altertavlen (begyndelsen af 1600-tallet). Den er forsynet med seks malerier. Teksterne under malerierne er Trosbekendelsens Anden Artikel..

Længst tilbage i kirken findes orglet. Det er bygget af firmaet H. Frobenius og Sønner i 1994 og forsynet med 24 stemmer. Det afløste et orgel med kun 8 stemmer fra samme firma, opsat i 1968. Dette blev solgt til Hover kirke i Vestjylland, hvor det forhåbentlig stadig fungerer.

I våbenhuset findes en tavle over præster ved Tårs kirke siden reformationen.

Det sidste erhvervede inventar til kirken er tre keramiske gulvvaser udført af kunstneren Anna Johannsdottir, Mylund Keramik

Vestre indgang.

Den vestre indgang er af nyere dato. Den fører ind til opgang til pulpituret med orgel, til toilet og vaskerum med opgang til loft (vindeltrappe) og til dåbs- og præsteværelse. I selve indgangen hænger et sølvkors, med den korsfæstede Kristus, det har tidligere prydet rygstykket på en rød messehagel.

Klokker og klokkestabel.

I begyndelsen af 1960’erne arbejdede man med at få tårnet bygget op igen. En overgang havde man et projekt, der gik ud på at bygge et nyt på underdelen af det gamle tårn. Men alle ideer skrinlagdes, og i stedet opførte man i 1967 en ny klokkestabel i træ, ca. dobbelt så høj som den oprindelige, vest for kirken. I dette ”klokketårn” er ophængt 3 klokker. Den ældste hører til de ældste i landet. Den er fra sidste halvdel af 1200-tallet. Den mindste fra 1743 bærer indskriften SOLI DEO GLORIA ANNO 1743. Den største er fra 1960, skænket af en anonym giver og støbt i England af firmaet J. Taylor og bærer indskriften ”Kalder på gammel og på ung”.

Det er kun den nyeste klokke som er i brug.

Tårs kirke har benyttet manuel klokkeringning indtil 1. sept. 2006, hvor der blev installeret automatisk ringning.

Der er i skrivende stund knap 4000 beboere i sognet.